چگونه‏ فراموشت کنم با اینکه تو همیشه به یاد منى
و چگونه از یاد تو بیرون روم با اینکه تو همیشه مراقب من هستى

 مناجات الراجین امام سجاد علیه السلام